CSR Strategi for Gråkjær


Hvad får Gråkjær til at tage et socialt ansvar i virksomheden?

I Gråkjær er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø samt engagerer os i det samfund, Gråkjær som virksomhed er en del af.

Vores grundlæggende værdier ”Troværdighed og Ekspertise” er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen og præger den måde, hvorpå vi forholder os til hinanden, vores kunder og leverandører.

Det er Gråkjærs ønske at tage initiativer, der sikrer fremskridt inden for nedenstående emner ud fra FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling:

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
17. Partnerskaber for handling

Der vil fremover blive sat fokus på de resterende FN mål.

Hvordan tager Gråkjær et socialt ansvar internt og eksternt?

Gråkjær driver en lønsom virksomhed, der sikrer arbejdspladser og dermed bidrager til den fortsatte udvikling af det danske velfærdssamfund. Vi arbejder derfor målrettet på at udvikle forretningen, indtjeningen og øge antallet af arbejdspladser.

I Gråkjærs medarbejderforhold arbejder vi på at skabe sundhed og trivsel, samt sikre at medarbejdernes uddannelsesniveau er klar til de fremtidige opgaver i byggebranchen. Vi ønsker at sikre diversiteten i firmaet gennem ligestilling samt via social ansvarlighed at rumme mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.

I vores arbejde med at opføre byggerier for landbrug, erhverv, boliger og aquaculture har vi fokus på at gennemføre projekterne gennem en ansvarlig byggeproces og ved at benytte materialer og produkter, der i størst muligt omfang er bæredygtige.

Ved at sætte fokus på energioptimering og ressourceforbrug arbejder vi med klima- og miljøudfordringer i verden. Derved opnår vi såvel gevinst for miljøet som for kundens økonomiske bundlinje.

Hvad gør Gråkjær konkret for at sikre bæredygtighed og social ansvarlighed?


FN-mål 3. Sundhed og trivsel.
Vi tilbyder sundhedsforsikring til alle medarbejdere.

Vi har fokus på, at Gråkjær er engageret i en branche med højt tempo og dermed risiko for at medarbejderne rammes af stress. Vi er opmærksomme på denne risiko og tager hånd om medarbejderne ved bl.a. at afholde kurser i tidsstyring og life/workbalance.

Virksomhedens medarbejdere tilbydes sund kantine og frugtordning.

Der er på virksomhedens hovedkvarter etableret fitnessfaciliteter, som medarbejdere og dennes familie kan benytte. Desuden sponsorerer Gråkjær en lang række sportslige tiltag i og uden for virksomheden.

Gråkjær bidrager gennem sponsorater til kulturelle aktiviteter og tilbyder medarbejderne at deltage i disse ved uddeling af fribilletter.

Gråkjærs personaleforening står for en række arrangementer, der sikrer teamspirit på tværs af afdelingerne.

FN-mål 4. Kvalitetsuddannelse.
Gråkjær har specialdesignet egen projektlederuddannelse, hvor deltagerne undervises i ledelse, samarbejde, problemløsning og konflikthåndtering samt arbejdstilrettelæggelse.

Der afholdes medarbejdersamtaler, hvor de personlige kompetenceudviklingsønsker og firmaets behov for veluddannede medarbejdere drøftes, og der fastsættes individuelle udviklingsplaner.

FN-mål 7. Bæredygtig energi.
Gennem udvikling og opførelse af byggerier med solceller, biogas, høj isoleringsværdi, lavt energiforbrug, regnvandsopsamling og andre tiltag arbejder vi på at sikre bæredygtighed i byggeprocessen.

Via ansvarlige materialevalg og sikring af en bæredygtig byggeproces bidrager vi til et lavt energiforbrug under opførelsen af byggerierne.

Vi arbejder på at sikre, at bygherre tager bæredygtige valg i projektets udformning. Dette sker bl.a. gennem rådgivning inden for intelligent lys- og varmestyrring samt udvikling af præfremstillede konceptelementer til indsættelse i byggerier (badeværelsesmoduler m.m.).

Ved nedbrydning sikrer vi registrering af materialer og så vidt muligt genbrug af byggematerialer.

FN-mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.
Vi sikrer et optimalt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for medarbejdere og leverandører, herunder arbejder vi målrettet efter at øge sikkerheden og undgå arbejdsulykker.
Gråkjærs ansatte er sikret løn- og arbejdsforhold i henhold til gældende lov på området.

Vi vælger underleverandører/underentreprenører som arbejder i overensstemmelse med løn- og arbejdsforhold for både danske og udenlandske medarbejdere.
I samarbejde med Code of Care ansætter vi mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i f.eks. fleksjob og andre former for skånejob.

Vi afholder løbende samtaler med ledere og medarbejdere for at sikre stor tilfredshed på arbejdspladsen.
For at opretholde et højt orienteringsniveau i forhold til medarbejderne afholdes der løbende afdelings- og firmamøder.

FN-mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Gråkjær har opført en række biogasanlæg, hvilke bidrager til i højere grad at gøre animalsk fødevareproduktion bæredygtig.

Gennem udnyttelse af de teknologiske muligheder for onlinemødeaktivitet sparer Gråkjær på de menneskelige såvel som de transportmæssige ressourcer.
Medudvikling af og økonomisk støtte til organisationen Udenfor´s projekt ”Mobile boliger til hjemløse”.

FN-mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion.
Gråkjær udvikler løbende konceptstalde, der bidrager til ansvarligt forbrug og produktion, idet disse stalde optimerer dyrevelfærd, energiforbrug og miljøbeskyttelse.
Gråkjær afholder fællesmøder med underleverandører på byggeprojekter for at sikre højt informationsniveau og derigennem øget involveringsgrad i projektudførelsen.
Gråkjær gennemfører systematisk tilfredshedsanalyser med bygherre for udvikling og optimering af byggeprocessen.

FN-mål 13. Klimaindsats
Gråkjær samarbejder med bygherrer om at opfører DGNB certificerede byggerier.

Vi bestræber os på at være i front i forhold til bæredygtigt byggeri og klimavenlige løsninger.
Gråkjær har opbygget erfaring med opførelse af byggerier med solcelletage for at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

FN-mål 14. Livet i havet
Gråkjær har gennem udvikling af et recirkulerende fiskeopdrætsanlæg til bæredygtig fiskeproduktion på land givet kunderne mulighed for fiskeproduktion med et minimum af forurening af havet.

Gennem opførelse af produktionsanlæg til postsmolt minimeres sygdomsraten i fiskeproduktionen.

FN-mål 17. Partnerskaber for handling
Samarbejde med andre leverandører om udvikling af miljø- og energivenlige konceptstalde, herunder MånegrisStalden.

Ved at kommunikere vores CSR-politik og fortælle om de CSR-tiltag vi deltager i, inspirerer vi andre virksomheder til også at engagere sig i at bidrage til FNs 17 verdensmål.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk