22.2.2019

Spændende fremtid for kvægstalde

I 2018 var der stor interesse for udvidelse af eksisterende stalde og nyetablering af anlæg til kvæg. Interessen fortsætter ind i 2019.

Den store interesse for udvidelse og nyetablering af kvægstalde skyldes blandt andet moderniseringsordningen til kvægstalde på samlet 110 mio. kr.

Det er mange år siden, at der har været så stor interesse om udvidelse af eksisterende kvægejendomme og etablering af nye anlæg, som der har været det sidste års tid. Hvis man kan bruge det som en pejlepind for de kommende år, vil vi se mange byggerier til kvæg.

Interessen for miljøvurderinger og ansøgninger om miljøgodkendelser har været stor i Gråkjær Miljøcenter, hvor der er arbejdet med udvidelser og nyetableringer af anlæg på 100 og op til 2.000 køer. Særligt har der været interesse for de større udvidelser og nyetableringer. Da der er flere kvægejendomme, der ikke har tilfredsstillende udvidelsesmuligheder på den nuværende placering, er der arbejdet med nyetablering af anlæg på barmark.

Helt generelt oplever Gråkjær en meget positiv stemning i kvægbruget og positive forventninger til fremtiden, da der i flere af projekterne er indtænkt generationsskifte. Derudover ser vi, at der er yngre mælkeproducenter, der arbejder med større udvidelser.

De første kvægbrug har fået tilsagn om tilskud til byggeri af kvægstalde, og Landbrugsstyrelsen har meddelt, at de sidste tilsagn meddeles i udgangen af marts. Ikke alle vil få tilskud, da flere har søgt, end hvad der er penge til, men uanset hvilke projekter der får tilsagn om støtte, vil det generelt betyde en væsentligt forøget byggeaktivitet i kvægbruget i 2019-2021.

Det er rigtig interessant, at nogen kunder har meldt tilbage, at støtten ikke er afgørende for om byggeriet kan realiseres, hvorfor det vurderes, at der vil blive gennemført projekter både med og uden støtte.

Kvæggulve

Der er kommet ny viden om, hvor stor ammoniakfordampningen fra de forskellige staldsystemer til kvæg er. Det betyder, at der er kommet en ny norm for BAT (Bedst Anvendelig Teknologi) for ammoniakfordampningen fra gulvene, hvilket medfører, at der lige nu desværre kun er mulighed for at vælge to typer gulve i nye kvægstalde:

  • Fast drænet gulv med fald mod drænrende i midten og skrabning 12 gange i døgnet
  • Spaltegulv med gylleforsuring i kanalerne

Ved mindre udvidelser af eksisterende staldanlæg er det i visse tilfælde muligt at vælge anderledes, hvilket kræver konkrete beregninger på mulighederne.

Agro Nord

Den 6. marts 2019 er det muligt at træffe Gråkjær Landbrug på Agro Nord. Alle er velkommen til at komme og få en nærmere snak om fremtidige kvægprojekter i alle størrelser.

Om Gråkjær Miljøcenter og Gråkjær Landbrug A/S

Gråkjær Miljøcenter har mange års erfaring med miljøtilladelser og -godkendelser, og kan rådgive mælkeproducenten i forhold til alle spørgsmål vedr. udvidelse af kvægbrug, uanset om det er godkendelse af eksisterende anlæg, mindre eller større udvidelser.

Gråkjær Landbrug har mange års erfaring med dimensionering og byggeri af større og mindre kvægstalde og -anlæg.

For sparring og rådgivning på området, kan du kontakte miljøfagligchef Nina Gamby på 24 85 73 56, seniormiljøkonsulent Hanne Bang 51 18 28 55 eller projektkonsulent Jens Heden Larsen på 22 22 38 85.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk