Forbedret staldmiljø, øget dyrevelfærd og mindre energiforbrug

Når du bygger ny stald til slagtesvin, er en vigtig forudsætning, hvor mange dyr du må producere på din bedrift, og at der er god økonomi i din produktion. Med Intellifarm får du et nyudviklet staldkoncept med fokus på energibesparelse, reduktion af staldens miljøbelastning og god totaløkonomi.

Intellifarm er en ny staldtype med en bredde på 30 – 60 meter. Det giver dig typisk en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt, og en staldindretning med et godt overblik over grisene.

Hybrid ventilation - mindre energiforbrug

Med Intellifarm introduceres Hybrid ventilation til slagtesvinestalde. Ventilations princippet kombinerer naturlig ventilation med et gulvudsug, og derved får du en lavenergistald med stor energibesparelse da det kun er den mekaniske ventilation i gulvudsuget der er energiforbrugende. Du sparer simpelthen 8 ud af 10 ventilatorer væk. Stalden kan opgraderes til en 0-energi stald når prisrelationer på solceller og eventuelle tilskudsmuligheder gør det attraktivt.

Intellifarm er dimensioneret med et stort luftskifte til gavn for dyrene, og samspillet mellem naturlig ventilation og gulvudsug gør det muligt at opsamle størsteparten af ammoniak og lugt emissionen og samtidig i varme perioder at bortlede varmeemissionen fra dyrene, med en god stiventilation. Det giver gode forhold for dyrene, og resultatet er mindre stressede dyr og en bedre produktionsøkonomi.

Produktionssikkerhed – velkendt staldindretning

Intellifarm er en produktionssikker stald og en attraktiv løsning til storproduktion af slagtesvin til en konkurrencedygtig pris. Stiindretningen er traditionel, eksempelvis 2,40 * 4,80, med veldefinerede hvile-, gøde- og aktivitetsarealer, og indrettet så der kan tildeles rode- og beskæftigelses materiale. Staldindretningen giver dig et godt overblik over grisene

Justerbare overdækninger - smågrise trivsel

Alle stier forsynet med justerbare overdækninger for at sikre det optimale klima for grisene, også de helt små. Den daglige inspektion af grisene gøres lettere og minimerer tidsforbruget, fordi overdækninger kan hæves samtidig, og lukkes automatisk igen efterfølgende. Overdækningerne gør det muligt at operere med en lidt lavere stald temperatur til gavn for dyrenes trivsel.

Varmegenvinding i gulvudsug

Under det faste gulv og under logistikgangen bygges luftkanaler til gulvudsuget. Herfra opsamles overskuds varmen fra grisene. Varmen genanvendes til staldopvarmning via varmeslanger, støbt i det faste gulv under stierne.

Forbedret arbejds- og staldmiljø

Gulvudsuget bevirker at ammoniak og lugt koncentrationen i staldrummet er meget lav. En renere staldluft, med mindre støv, giver bedre arbejdsforhold for dem der arbejder i stalden, og en bedre dyrevelfærd. Disse forhold giver mulighed for at forbedre dine produktionsresultater.

Gulvudsuget understøtter din miljøgodkendelse

I gennemsnit over året opsamles 75% ammoniak og 50% lugtstoffer. Intellifarm kan udstyres med luftrensningsanlæg, der frarenser størsteparten af den opfangede emission, og dermed understøtter staldkonceptet din mulighed for at opnå miljøgodkendelse.

Intellifarm kan bygges til både ko- og svinestalde.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk